influence machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

influence machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm influence machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của influence machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • influence machine

  * kỹ thuật

  máy phát tĩnh điện

  điện:

  máy điện ảnh hưởng

  điện lạnh:

  máy điện hưởng