influencer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

influencer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm influencer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của influencer.

Từ điển Anh Việt

  • influencer

    xem influence