influence electricity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

influence electricity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm influence electricity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của influence electricity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • influence electricity

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    điện hưởng ứng