influence coefficient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

influence coefficient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm influence coefficient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của influence coefficient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • influence coefficient

    * kỹ thuật

    hệ số ảnh hưởng