influence line of moments nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

influence line of moments nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm influence line of moments giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của influence line of moments.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • influence line of moments

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường ảnh hưởng mômen