influenced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

influenced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm influenced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của influenced.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • influenced

    * kỹ thuật

    ảnh hưởng

    tác dụng