history substitution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

history substitution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm history substitution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của history substitution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • history substitution

    * kỹ thuật

    lịch sử thay thế