history of economic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

history of economic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm history of economic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của history of economic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • history of economic

    * kinh tế

    lịch sử kinh tế (học)