history of a system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

history of a system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm history of a system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của history of a system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • history of a system

    * kỹ thuật

    lịch sử hệ thống