history lesson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

history lesson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm history lesson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của history lesson.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • history lesson

    a lesson in the facts of history

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).