history of economic thought nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

history of economic thought nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm history of economic thought giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của history of economic thought.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • history of economic thought

    * kinh tế

    kinh tế tư tưởng sử

    lịch sử tư tưởng kinh tế