history of price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

history of price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm history of price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của history of price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • history of price

    * kinh tế

    quy luật giá cả