history of economic analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

history of economic analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm history of economic analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của history of economic analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • history of economic analysis

    * kinh tế

    lịch sử phân tích kinh tế