history of architecture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

history of architecture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm history of architecture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của history of architecture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • history of architecture

    * kỹ thuật

    lịch sử kiến trúc