history of commerce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

history of commerce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm history of commerce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của history of commerce.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • history of commerce

    * kinh tế

    lịch sử thương nghiệp