history shows product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

history shows product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm history shows product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của history shows product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • history shows product

    * kinh tế

    sản phẩm đã tỏ rõ kinh nghiệm