hans adolf krebs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hans adolf krebs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hans adolf krebs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hans adolf krebs.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hans adolf krebs

    Similar:

    krebs: English biochemist (born in Germany) who discovered the Krebs cycle (1900-1981)

    Synonyms: Sir Hans Adolf Krebs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).