ground thread tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ground thread tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ground thread tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ground thread tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ground thread tap

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tarô ren mài