ground absorption nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ground absorption nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ground absorption giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ground absorption.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ground absorption

    * kỹ thuật

    sự hút thu của đất