gravid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravid.

Từ điển Anh Việt

  • gravid

    /'grævid/

    * tính từ

    (văn học) có mang, có chửa, có thai

Từ điển Anh Anh - Wordnet