gravida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gravida

    the number of the pregnancy that a woman is in

    in her third pregnancy a woman is said to be gravida three

    a pregnant woman

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).