gravid uterus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravid uterus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravid uterus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravid uterus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gravid uterus

    * kỹ thuật

    y học:

    tử cung có thai