gravidism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravidism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravidism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravidism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gravidism

    * kỹ thuật

    y học:

    hiện tượng thai nghén