grain oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grain oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grain oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grain oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grain oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu fuzen