grainer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grainer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grainer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grainer.

Từ điển Anh Việt

 • grainer

  /'greinə/

  * danh từ

  thợ vẽ vân giả

  bút lông vẽ vân giả

  công nhân thuộc da sần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grainer

  * kinh tế

  thùng tái kết tinh