grace cup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grace cup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grace cup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grace cup.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grace cup

    cup to be passed around for the final toast after a meal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).