graceful exit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graceful exit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graceful exit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graceful exit.

Từ điển Anh Việt

  • graceful exit

    (Tech) lối thoát nhẹ nhàng