gracefulness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gracefulness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gracefulness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gracefulness.

Từ điển Anh Việt

  • gracefulness

    /'greisfulnis/

    * danh từ

    vẻ duyên dáng, vẻ yêu kiều

    vẻ phong nhã, vẻ thanh nhã

Từ điển Anh Anh - Wordnet