grace-cup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grace-cup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grace-cup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grace-cup.

Từ điển Anh Việt

  • grace-cup

    * danh từ

    chén rượu cuối cùng khi từ biệt nhau

    chén rượu chúc phúc