graceless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graceless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graceless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graceless.

Từ điển Anh Việt

 • graceless

  /'greislis/

  * danh từ

  bất nhã, khiếm nhã; trơ tráo

  graceless behaviour: cách đối xử bất nhã

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) vô duyên

  (từ cổ,nghĩa cổ);(đùa cợt) đồi truỵ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • graceless

  lacking graciousness

  a totally graceless hostess

  Synonyms: unpleasing

  lacking grace; clumsy

  a graceless production of the play

  his stature low...his bearing ungraceful"- Sir Walter Scott

  Synonyms: ungraceful

  Similar:

  gauche: lacking social polish

  too gauche to leave the room when the conversation became intimate

  their excellent manners always made me feel gauche

  Synonyms: unpolished