frightening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frightening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frightening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frightening.

Từ điển Anh Việt

  • frightening

    * tính từ

    kinh khủng, khủng khiếp

Từ điển Anh Anh - Wordnet