terrorization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terrorization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terrorization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terrorization.

Từ điển Anh Việt

  • terrorization

    /,terərai'zeiʃn/

    * danh từ

    sự làm khiếp sợ, sự khủng bố

Từ điển Anh Anh - Wordnet