flood determination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flood determination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flood determination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flood determination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flood determination

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự xác định lũ