feeding device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feeding device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feeding device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feeding device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • feeding device

    * kỹ thuật

    dụng cụ cấp phôi