falsify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

falsify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm falsify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của falsify.

Từ điển Anh Việt

 • falsify

  /'fɔ:lsifai/

  * ngoại động từ

  làm giả, giả mạo (tài liệu)

  xuyên tạc, bóp méo (sự việc)

  làm sai lệch

  chứng minh là không có căn cứ (hy vọng, mối lo sợ...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • falsify

  * kinh tế

  làm giả (chứng từ)

  ngụy tạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • falsify

  make false by mutilation or addition; as of a message or story

  Synonyms: distort, garble, warp

  prove false

  Falsify a claim

  falsify knowingly

  She falsified the records

  Antonyms: correct

  Similar:

  fudge: tamper, with the purpose of deception

  Fudge the figures

  cook the books

  falsify the data

  Synonyms: manipulate, fake, cook, wangle, misrepresent

  interpolate: insert words into texts, often falsifying it thereby

  Synonyms: alter