wangle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wangle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wangle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wangle.

Từ điển Anh Việt

 • wangle

  /'wæɳgl/

  * danh từ

  thủ đoạn, mánh khoé

  * ngoại động từ

  (từ lóng) đạt (mục đích gì) bằng thủ đoạn mánh khoé

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wangle

  an instance of accomplishing something by scheming or trickery

  Synonyms: wangling

  achieve something by means of trickery or devious methods

  Synonyms: finagle, manage

  Similar:

  fudge: tamper, with the purpose of deception

  Fudge the figures

  cook the books

  falsify the data

  Synonyms: manipulate, fake, falsify, cook, misrepresent