misrepresent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

misrepresent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm misrepresent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của misrepresent.

Từ điển Anh Việt

 • misrepresent

  /'mis,repri'zent/

  * ngoại động từ

  trình bày sai, miêu tả sai

  xuyên tạc, bóp méo (sự việc)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • misrepresent

  represent falsely

  This statement misrepresents my intentions

  Synonyms: belie

  Similar:

  fudge: tamper, with the purpose of deception

  Fudge the figures

  cook the books

  falsify the data

  Synonyms: manipulate, fake, falsify, cook, wangle