extensive application programming interface (xapi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extensive application programming interface (xapi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extensive application programming interface (xapi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extensive application programming interface (xapi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extensive application programming interface (xapi)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao diện lập trình ứng dụng mở rộng