eros data centre (lia) (edc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eros data centre (lia) (edc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eros data centre (lia) (edc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eros data centre (lia) (edc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eros data centre (lia) (edc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Trung tâm số liệu EROS (LIA)