erosion base level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erosion base level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erosion base level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erosion base level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • erosion base level

    * kỹ thuật

    cơ sở xâm thực