erosion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erosion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erosion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erosion.

Từ điển Anh Việt

 • erosion

  /i'rouʤn/

  * danh từ

  sự xói mòn, sự ăn mòn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • erosion

  * kinh tế

  sự xói mòn

  * kỹ thuật

  gặm mòn

  sự ăn mòn

  sự bào mòn

  sự hao mòn

  sự phong hóa

  sự xâm thực

  sự xói lở

  sự xói mòn

  xâm thực

  xói mòn

  xây dựng:

  sự đào dưới

  sự khoét chân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • erosion

  (geology) the mechanical process of wearing or grinding something down (as by particles washing over it)

  Synonyms: eroding, eating away, wearing, wearing away

  condition in which the earth's surface is worn away by the action of water and wind

  a gradual decline of something

  after the accounting scandal there was an erosion of confidence in the auditors

  Similar:

  corrosion: erosion by chemical action

  Synonyms: corroding