corrosion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corrosion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corrosion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corrosion.

Từ điển Anh Việt

 • corrosion

  /kə'rouʤn/

  * danh từ

  sự gặm mòn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • corrosion

  * kinh tế

  gặm mòn

  phá hủy dần

  sự ăn mòn

  * kỹ thuật

  ăn mòn

  gặm mòn

  sự ăn mòn

  sự bào mòn

  sự gặm mòn

  sự gỉ

  sự rửa xói

  sự xói lở

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • corrosion

  a state of deterioration in metals caused by oxidation or chemical action

  erosion by chemical action

  Synonyms: corroding, erosion