erosion velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erosion velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erosion velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erosion velocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • erosion velocity

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tốc độ xói mòn