entertainment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

entertainment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm entertainment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của entertainment.

Từ điển Anh Việt

 • entertainment

  /,entə'teinmənt/

  * danh từ

  sự tiếp đãi; sự chiêu đãi; buổi chiêu đãi

  sự giải trí, sự tiêu khiển, sự vui chơi; cuộc biểu diễn văn nghệ

  sự nuôi dưỡng, sự ấp ủ (ảo tưởng, hy vọng, nghi ngờ, quan điểm...)

  sự hoan nghênh, sự tán thành (ý kiến, đề nghị...)

  entertainment allowances

  phụ cấp tiếp khách

  entertainment tax

  thuế đánh vào các buổi biểu diễn văn nghệ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • entertainment

  * kinh tế

  giải trí

  sự chiêu đãi

  thết đãi

  tiêu khiển

  * kỹ thuật

  sự giải trí

  xây dựng:

  sự tiêu khiển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • entertainment

  an activity that is diverting and that holds the attention

  Synonyms: amusement