entertainment and media (e&m) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

entertainment and media (e&m) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm entertainment and media (e&m) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của entertainment and media (e&m).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • entertainment and media (e&m)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giải trí và môi trường