enterprise systems architecture [ibm] (esa) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enterprise systems architecture [ibm] (esa) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enterprise systems architecture [ibm] (esa) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enterprise systems architecture [ibm] (esa).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enterprise systems architecture [ibm] (esa)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Kiến trúc các hệ thống doanh nghiệp [IBM]