enterprise communication server (ecs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enterprise communication server (ecs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enterprise communication server (ecs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enterprise communication server (ecs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enterprise communication server (ecs)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    máy chủ truyền thông doanh nghiệp