endorsement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

endorsement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm endorsement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của endorsement.

Từ điển Anh Việt

 • endorsement

  /in'dɔ:smənt/ (indorsation) /,indɔ:'seiʃn/ (indorsement) /in'dɔ:smənt/

  * danh từ

  sự chứng thực đằng sau (séc...); lời viết đằng sau, lời ghi đằng sau (một văn kiện)

  sự xác nhận; sự tán thành

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • endorsement

  * kinh tế

  bảo lãnh

  bổ ước

  chấp nhận

  chuẩn nhận

  điều khoản bổ sung đơn bảo hiểm

  đồng ý

  ký hậu

  ký hậu có điều kiện

  ký hậu để trống

  ký hậu đích danh

  ký hậu hạn chế

  ký hậu miễn truy đòi

  sự bối thự

  sự ký hậu

  sự ưng thuận

  * kỹ thuật

  sự chấp thuận

  sự phê duyệt

  xác nhận

  hóa học & vật liệu:

  bảo chứng

  giao thông & vận tải:

  bối thư

  ký hậu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • endorsement

  a promotional statement (as found on the dust jackets of books)

  the author got all his friends to write blurbs for his book

  Synonyms: indorsement, blurb

  a signature that validates something

  the cashier would not cash the check without an endorsement

  Synonyms: indorsement

  the act of endorsing

  a star athlete can make a lot of money from endorsements

  Synonyms: indorsement

  Similar:

  second: a speech seconding a motion

  do I hear a second?

  Synonyms: secondment, indorsement

  sanction: formal and explicit approval

  a Democrat usually gets the union's endorsement

  Synonyms: countenance, indorsement, warrant, imprimatur