embedded gps/inertial receiver (egir) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

embedded gps/inertial receiver (egir) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm embedded gps/inertial receiver (egir) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của embedded gps/inertial receiver (egir).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • embedded gps/inertial receiver (egir)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    GPS gắn kèm/Máy thu quán tính