early fuel evaporation (eef) system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

early fuel evaporation (eef) system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm early fuel evaporation (eef) system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của early fuel evaporation (eef) system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • early fuel evaporation (eef) system

    * kỹ thuật

    ô tô:

    hệ thống làm bốc hơi nhiên liệu